تعرفه های ثبت نام

 

قابل توجه پژوهشگران محترم: ثبت نام و ارسال مقاله رایگان می‌باشد، هزینه پس از نتیجه داوری قابل پرداخت می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

پس از ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام 

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۴۰.۰۰۰ تومان

۲۱۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۴۰.۰۰۰ تومان

 

هزینه مقالات دوم، سوم و چهارم و...

 

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

تا ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

 تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام

Euro 1900

Euro 1500

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1800

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2700

Euro 2200

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2500 Euro می باشد.

* فرآیند دریافت ویزا جهت حضور در کنفرانس به عهده ثبت نام کنندگان عزیز می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، سه کارگاه تخصصی مجموعا ۲۰ ساعت، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.